Contravenții care pot fi constatate în tren H.G. 203/1994


Acest articol dorește să aducă lămuriri rapide persoanelor care doresc să afle faptele pentru care polițiștii de la transporturi feroviare sau angajații CFR pot aplica sancțiuni contravenționale persoanelor care le comit.

<h2>Necunoașterea legislației NU absolvă pe nimeni de răspundere!</h2>

Dacă vreți să fiți informați o să vă public Hotărârea de Guvern numărul 203 din 1994 care stabilește contravențiile și sancțiunile faptelor ce se pot comite cu ocazia călătoriei cu trenul.

Aveți atenție și fiți civilizați cu toate că amenzile nu sunt chiar aspre. Pe acest subiect va spun de la început că tuturor sancțiunilor li se aplică posibilitatea achitării a jumătate din amendă in termen de 15 zile.

Art.1. Faptele  care constituie  contravenţii la normele privind transporturile  pe căile ferate române, sancţiunile  care se aplică şi organele  împuternicite  să  constate  şi să  sancţioneze aceste fapte  sunt cele stabilite  în HG 203/2004;

Art.2. – Constituie contravenţie la normele privind transporturile pe căile ferate române următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite  în astfel de  condiţii încât  potrivit legii  penale, săfie considerate  infracţiuni  ;

1-intrarea pe peroanele  staţiilor stabilite de S N C F R , fără bilet de peron ;

2-refuzul de a elibera  locul ocupat, care nu corespunde cu cel prevăzut în legitimaţia de călătorie, precum şi  refuzul de a ceda  altor călători locurile ocupate  în plus, în mod abuziv sauîn compartimentul rezervat pentru “mama şi copilul” atunci când  nu are drept la acesta

3călătoria cu legitimaţie de călătorie  fără supliment de tren, tichet de rezervare a locului, supliment de cuşetă, pat sau cabină, la o clasă superioară aceleia pentru care posedălegitimaţia  sau pe o rută ocolitoare, precum şi continuarea călătoriei  întrerupte cu legitimaţia nevizată, în cazul în care  viza este obligatorie, dacă nu se achită pe loc tarifele corespunzătoare  ;

4-vinderea cu suprapreţ a unei legitimaţii de călătorie   ;

5-vinderea de legitimaţii de călătorie  în alte locuri decât cele stabilite de  SNCFR, sau de persoane neautorizate de aceasta  ;

6-călătoria  pe bază de legitimaţii de călătorie gratuite abonament sau de legitimaţie de călătorie cu reducere, fără a prezenta  actul de identitate sau doveditor  din care să rezulte dreptul la aceasta ;

7-călătoria fără legitimaţie de călătorie şi refuzul de a plăti  taxele tarifare  de către călători, călătoria  cu legitimaţie de călătorie nevizată la plecare  în cazurile în care viza este obligatorie sau pe baza unei legitimaţii de călătorie  al cărei termen de valabilitate  a expirat, ori care a fost  eliberată  pentru o staţie de destinaţie  ce  a fost depăşită, sau care aparţine unei alte persoane, în cazul legitimaţiilor nominale  ori ale căror date au fost modificate, precum şi continuarea  călătoriei întrerupte  în cazul  când se folosesc legitimaţii care nu dau dreptul laîntreruperi, dacă nu se achite loc tarifele corepunzătoare. Militarilor în termen  şi asimilaţilor acestora li se aplică  masuri disciplinare  potrivit  art. 44 din Ordonanţa Guvernului României nr 2 / 2001 ;

8-pătrunderea, staţionarea sau călătoria  în trenuri  de  marfă, de lucru, de probă speciale, trenuri- macara, pluguri de zăpadă, pe tendere, în vagoane  de bagaje, de manipulaţie, de poştă, de încălzit  trenurile, în cabinele de conducere ale automotoarelor  şi în drezine , fără legitimaţie de călătorie  sau autorizaţie valabilă  pe aceste  trenuri sau vehicule  ;

 9-fumatul  în sălile de aşteptare, din staţii, în compartimente, în vagoane, precum şi în alte locuri  unde interzicerea fumatului este adusă la cunoştinţă prin afişe sau semne corespunzătoare;

 10-transportul în vagoanele  de călători  al păsărilor sau animalelor vii cu excepţia cazurilor prevăzute in Normele Uniforme de Transport, al bagajelor care depăşesc limitele de volum şi greutate  stabilite de  SNCFR, sau care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de tarif  sau alte dispoziţii legale, în absenţa vagonului de bagaje sau dacă se refuză predarea lor la acesta  cu plata tarifelor  corespunzătoare ;

11-exercitarea comerţului în trenuri  sau staţii fără autorizaţie eliberată de organele de cale ferata sau alte organe  competente;

12-lipirea de afişe, răspândirea  de pliante  publicitare în trenuri sau staţii, fără acordul scris dat de unităţile  de cale ferată ;

13-intrarea sau staţionarea  persoanelor  neautorizate  în incinta  unităţilor de cale ferată  unde accesul este interzis prin afişe sau semne corespunzătoare, precum şi refuzul de a-l părăsi deîndată;

16-deschiderea uşilor exterioare ale vagoanelor în timpul cât trenul se află în mers, blocarea uşilor exterioare şi frontale  ale vagoanelor în timpul staţionării trenurilor , folosirea  closetelor vagoanelor  în timpul opririi şi staţionării trenurilor;

17-apelarea la mila călătorilor sau practicarea jocurilor de noroc  în trenuri sau în  unităţile  de cale ferată;

18-spargerea geamurilor vagoanelor, mijloacelor  de remorcare  sau clădirilor  aflate în proprietatea  căilor ferate ;

19-tulburarea fără drept a liniştii călătorilor  prin producerea de zgomote  cu orice aparat sau obiect  ori prin strigăte, larmă sau alte  forme ;

20.-comportarea necuviincioasă şi ţinuta necorespunzătoare  faţă de ceilalţi călători şi faţă de personalul căilor ferate aflat în exerciţiul funcţiunii  ori împiedicarea acestuia de a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu ;

21-provocarea de scandal în mijloacele de transport sau în incinta  unităţilor de cale ferată;

22-refuzul călătorilor- consumatori de a părăsi vagonul- restaurant sau vagonul – bar  după ora de închidere sau la cererea îndreptăţită a unui salariat  care deserveşte vagonul respectiv ;

23-fumatul în incinta magaziilor de marfuri, bagaje sau mesagerii, în depozite, în apropierea marfurilor inflamabile  sau explozibile  sau în alte locuri  unde  interzicerea fumatului  este adusăla cunştinţă prin afişe  sau semne  corespunzătoare ;

24-călătoria  pe scări tampoane  sau pe acoperişul vagoanelor  din trenurile de călători , urcarea sau coborârea  din vagoane  prin alt loc decât cel permis

27-acţionarea semnalului de alarmă  şi a frânei de mână a vagoanelor pentru motive nejustificate de un pericol iminent  pentru siguranţa  trenului  sau a  călătorilor;

28-acţionarea elementelor , instalaţiei de frână  montate  în exteriorul  vagoanelor, izolarea sau punerea în functiune a acestora de către  persoane neautorizate  ;

30-aruncarea de obiecte  de orice fel  pe fereastră sau pe uşa vagonului;

31-aruncarea asupra călătorilor  sau asupra mijloacelor de transport feroviar cu pietre  sau cu alte obiecte, cu substanţe inflamabile, iritante  ori cu efect paralizant, corosive sau care murdăresc  ;

34-scrierea sau desenarea neautorizată, pe pereţii clădirilor, sau ai vagoanelor, murdărirea clădirilor, vagoanelor, instalaţiilor, spaţiilor  din incinta  staţiilor şi din zona căilor ferate, dezlipirea  sau distrugerea, fără drept, a reclamelor, anunţurilor şi afişelor

39-transportul în vagoanele de călători, de bagaje şi mesagerii al obiectelor, sau substanţelor inflamabile, explosive, radioactive, urât mirositoare  sau otrăvitoare ori a altor materii şi obiecte periculoase ,care potrivi legii nu sunt permise  la transport  ;

44-deteriorarea vagoanelor  prin distrugerea  sau sustragerea  mobilierului, instalaţiilor, accesoriilor  şi a  altor materiale ;

45-deteriorarea  instalaţiilor  şi a altor  bunuri  din incinta staţiilor sau din linie curentă, precumşi modificarea  amplasamentului  sau poziţiei  instalaţiilor sau lucrărilor  din zona căii ferate ;

46-degradarea, clădirilor, peroanelor, grădinilor parcurilor şi plantaţiilor  din staţii  sau zona căii ferate;

49-ocuparea, fără autorizaţie ( aprobare ) eliberată de către organele competente  de cale ferată, a unor spaţii  sau suprafeţe  de terenuri  din staţii sau din zona  căilor ferate, în scopul exercitării  de activităţii  comerciale  ori de altă natură, precum şi a depozitarea  de materiale;

51-depozitarea de gunoaie, reziduuri industriale, carcase de maşini  sau utilaje în zona căii ferate, infestarea  cu substanţe  poluante  sau dejecţii  de reziduuri  de orice natură în şanţurile de scurgere  a apelor  ori în zona căii ferate;

52-pătrunderea  fără autorizaţie  specială, în spaţiile feroviare  (staţii, peroane, sali de aşteptare, camera mama şi copilul, biroul de miscare, tranzit, rampe de încarcare -descarcare, magazii de marfuri, garnituri de trenuri  în aşteptare, în trenurile  de călători  în  circulaţie  şi alte asemenea), având  cu sine  substanţe  inflamabile  interzise la transport ori primite în anumite condiţii  sau altele asemenea care pot provoca  avarierea, degradarea  sau distrugerea materialului rulant, a instalaţiilor, a aparatelor de cale ferată, a clădirilor  şi altor  unităţi ale căii ferate ;

53-pătrunderea  în zona căii ferate, fără autorizaţie  specială cu substanţe  radioactive generatoare de infrasunete sau surse de laser active  .

 Art. 3. – Contravenţiile prevăzute la art. 2 se sancţionează după cum urmează:

  1. a) cu amendă de la 100 lei la 250 lei, cele de la pct. 1 şi 3;
  2. b) cu amendă de la 100 lei la 300 lei, cele de la pct. 9 şi 12;
  3. c) cu amendă de la 250 lei la 400 lei, cele de la pct. 2, 6, 7, 8, 10, 16, 19, 23, 24 şi 34;
  4. d) cu amendă de la 300 lei la 600 lei, cele de la pct. 38;
  5. e) cu amendă de la 350 lei la 800 lei, cele de la pct. 14, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 35 şi 40;
  6. f) cu amendă de la 500 lei la 750 lei, cele de la pct. 4, 5, 11, 18, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 43 şi 47;
  7. g) cu amendă de la 400 lei la 500 lei, cele de la pct. 36, 39, 41, 42, 46, 49, 50 şi 51;
  8. h) cu amendă de la 600 lei la 900 lei, cele de la pct. 52 şi 53.

    Mărfurile şi produsele care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea vreuneia dintre faptele prevăzute la art. 2 pct. 11, precum şi sumele de bani şi lucrurile dobândite în mod vădit prin săvârşirea contravenţiei prevăzute la art. 2 pct. 17 se confiscă şi se valorifică în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Confiscarea se duce la îndeplinire de organul care a dispus această măsură.

    În cazul faptelor prevăzute la art. 2 pct. 41, 42, 43, 46, 47 şi 53, contravenientul este obligat şi la plata despăgubirilor pentru recuperarea pagubelor produse prin contravenţie.

    Art. 4 – Constatarea  contravenţiilor se face de către şefii  de staţii, operatorii programatori, impegaţii  de mişcare , şefii de tren, şefii de manevră conductorii de tren , magazinerii, veghetorii  de încărcare, şefii depourilor  de locomotive, şefii remizelor  de locomotive, şefii reviziilor de vagoane, revizorii tehnici de vagoane, şefii secţiilor de întreţinere  a căii ferate, picherii, maiştrii, şefii  de districte linii, lucrări  de artă şi clădiri, şefii secţiilor şi districtelor  de electrificare, centralizare şi telecomenzi  din unităţile din structura  SNCFR , pentru contravenţiile săvîrşite  în sfera  lor de activitate. Pot constata  contravenţii şi alţi angajaţi  ai căilor ferateîmputerniciţi în acest scop  de către Societatea Naţional Căilor Ferate  Române, precum şi ofiţeriişi subofiţerii din Poliţia  pentru transporturi  feroviare  din cadrul Ministerului  de Interne  şi de ofiţeri   şi subofiţerii   transporturilor militare  din Ministerul Apărării  Naţionale, pentru călătorii ce utilizează  documentele militare  de transport  .

    Art.5– Persoanele menţionate la  art 4  aliniat  1 cu excepţia  şefilor de manevră, magazinerilor şi veghetorilor de încărcare, sunt  în drept să aplice sancţiunea  pentru contravenţiile constatate .

            În cadrul contravenţiilor constatate de şefii de manevră, magazineri  şi veghetorii deîncărcare, sancţiunile se aplică de către  impegaţii de mişcare, operatorii programatori sau şefii de  staţii .

            În cazul contravenţiilor constatate de organele împuternicite  de SNCFR, sancţiunile se aplică de şefii de tren pentru contravenţiile constatate  în tren, iar pentru cele constatate  în unităţile  de cale ferată sancţiunile se aplică de şefii acestor unităţi .

Ofiţerii şi subofiţerii  din Poliţia  pentru transporturi feroviare , precum şi ofiţerii şi subofiţerii din transporturile militare, în lipsa organelor SNCFR  sunt  în  drept să  aplice  sancţiunea pentru  contravenţiile prevăzute la  art 2 pctele ; 1, 2, 4 , 5, 9 , 11 la 24 , 27 la 35 şi  41 la 49  .

Pentru contravenţiile prevăzute la celelalte puncte, sancţiunea se aplică  de organele  de cale ferată menţionate  la art 4 , împuternicite  să aplice  sancţiuni

  Art. 6 –  Despăgubirile  datorate pentru pagubele  materiale  cauzate  prin săvîrşirea contravenţiilor  prevăzute la  art 2 , se stabilesc  de regulă, o dată cu aplicarea  amenzii sau prin deviz, pe baza  tarifelor  în vigoare la data săvîrşirii  contravenţiei  prinse în lista anexă  la instrucţia de tratarea lipsurilor şi vătămărilor la vagoane nr 271, sau în alte instrucţiuni aprobate de către SNCFR  .

În cazul producerii de lipsuri şi degradări la mijloacele de transport aparţinând  altor administraţii de cale ferată, pentru care SNCFR, achită despăgubirile în valută , valoarea ce va fi suportată de contravenient  se va stabili  ţinându-se  seama de cursul  de schimb valutar în vigoare  la data producerii pagubei .

Procesele verbale de constatare a contravenţiilor întocmite de ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Poliţia  pentru transporturi feroviare , în care se prevede plata  despăgubirilor, precum  şi celeîntocmite pentru contravenţiile menţionate  la art 2 pctele 3,  6 la 8  ,10, 25 26  si 36 la 40  se vor trimite  regionalelor  de căi ferate  în raza cărora s-a săvârşit contravenţia . Tot odată, pentru militarii din Ministerul Apărării Naţionale ,copii de pe procesele verbale de constatare a contravenţiilor se vor trimite  serviciilor regionale  de transporturi militare şi respectiv direcţiei secretariat .

  Art. 7– În cazul contravenienţilor  care nu au avut asupra lor actul de identitate, legitimaţia militară, ordinul militar de serviciu, sau dacă de pe actul prezentat  nu s-a putut stabili exact domiciliu, iar pentru identificarea acestora SNCFR  a achitat  taxele solicitate de organele de paşapoarte, poliţie sau financiare,  după caz, la care s-a intervenit  pentru comunicarea  datelor necesare, contravenienţii vor suporta si contravaloarea taxelor de identificare .

  Art. 8 – Sancţiunea aplicată  pentru contravenţiile prevăzute  în prezenta hotarâre, săvârşite de salariaţi  din sectoarele  de activitate ale SNCFR, nu înlătură  posibilitatea de a se aplica  şi sancţiuni disciplinare .

  Art.9 – Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei  cel în cauză  poate face plângere  în termen  de 15 zile  de la data comunicării acestuia.

Plângerea însoţită de copia  de pe procesul verbal  de constatare a contravenţiei, se depune la regionala de cai ferate  din care face parte agentul constatator , care o va trimite de îndată judecătoriei în a cărei  rază  teritorială s-a săvârşit contravenţia .

În situaţiile  prevăzute la art 6  al 3 , plângerea însoţită  de copia  de pe procesul verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a amenzii, se depune la regionala  de cai ferate  de care aparţine agentul constatator .

   Art.10  – Plângerea se soluţioneaza de judecatoria în a carei raza teritoriala s-a savârşit contravenţia .

  Art. 11 Dispoziţiile  prezentei hotărâri  se întregesc  cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr 2 / 2001  privind stabilirea  şi sancţionarea contravenţiilor  .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *